Disclaimer

E-mail disclaimer
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten die vertrouwelijk is, of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van dit e-mailbericht, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte, waarbij u gevraagd zal worden het bericht te vernietigen. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Vos & Kleian Makelaardij B.V. garandeert niet dat het bericht vrij zal zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Persoonsgegevens
Vos & Kleian Makelaardij B.V. is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt Vos & Kleian Makelaardij B.V. om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat bij ons kenbaar maken. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Vos & Kleian Makelaardij B.V. zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Vos & Kleian Makelaardij B.V. jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. Onze Privacy verklaring kunt u op voskleian.nl raadplegen.

Contractsinhoud
Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn de algemene voorwaarden van Vos & Kleian Makelaardij B.V. van toepassing die op verzoek worden toegezonden en te vinden zijn op voskleian.nl.

Uitsluiten contractuele relatie
Deze website heeft uitsluitend een algemeen informatief karakter. Tenzij Vos & Kleian Makelaardij B.V. en de bezoeker van deze website anders overeenkomen door bijvoorbeeld het sluiten van een koopovereenkomst, vormt deze website geen aanbod van Vos & Kleian Makelaardij B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan Vos & Kleian Makelaardij B.V. tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening (waaronder advisering) ten behoeve van de bezoeker van deze website. De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met ons voor het inwinnen van advies

Aansprakelijkheid van de houder van de website jegens derden
De door Vos & Kleian Makelaardij B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vos & Kleian Makelaardij B.V. streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze - en het gebruik van de informatie. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Vos & Kleian Makelaardij B.V. ingericht en worden ook niet door Vos & Kleian Makelaardij B.V. onderhouden. Vos & Kleian Makelaardij B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Vos & Kleian Makelaardij B.V..

Aansprakelijkheid derden jegens de houder van de website
De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website - waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto's e.d. - alsook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij Vos & Kleian Makelaardij B.V., voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vos & Kleian Makelaardij B.V. niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) overdragen, verveelvoudigen, bewerken of te verspreiden. Het is de bezoeker van deze website slechts toegestaan een reproductie van (onderdelen van) deze website voor eigen persoonlijk (d.w.z. niet beroeps- of bedrijfsmatig) gebruik te maken.

Disclaimer Funda
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. 
NEN 2580: De gebruikte meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 
Koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Wij adviseren u een deskundige makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u zich niet laat vertegenwoordigen door een aankopende makelaar of kundig adviseur acht u zich volgens de wet deskundig genoeg om alle van belang zijnde zaken te kunnen overzien.